. Համայնքի զարգացման խնդիրները

 

Աղյուսակ 1. Համայնքի զարգացման խնդիրներն ըստ գերակայության (Համայնքի քառամյա ծրագիր)

Գ/Հ Ծրագրի անվանում

Ծրագրի արժեք
(հազ. դրամ)

1 Ա.Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոցն ապահովել անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով  35,000
2 Գեղարվեստի դպրոցի համար ստեղծել շենքային պայմաններ  50,000
3 Մարզադպրոցի գործունեության համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ  15,000
4 Թարմացնել նախակրթարանների և մասնագիտացված դպրոցների նյութատեխնիկական բազան  50,000
5 Փողոցների շենքերի և շինությունների գիշերային լուսավորության ապահովում, գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում (2 կմ)  40,000
6 Գեղարվեստական լուսավորությամբ ապահովել քաղաքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանները, խորհրդանիշ հանդիսացող շենքերն ու շինությունները (15-20 շենք)  50,000
7 Քաղաքի բոլոոր փողոցների ու մայթերի քանդված հատվածների ասֆալտապատում, անվանատախտակների տեղադրում (18 հա)  90,000
8 Ջինիշյան խաղահրապարակի տեղափոխում  14,000
9 Ձախ ափի զբոսայգու վերականգնում (նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում, ցանկապատի կառուցում, ռոգման և խմելու ջրի համակարգի կառուցում, կանաչապատում, անցուղիների և ծառուղիների կառուցում, կարուսելների տեղադրում, լուսավորության համակարգի ստեղծում, WiFi ցանցի ստեղծում – 7 հա)  150,000
10 Քաղաքային մշակույթի տան ջերմամեկուսացում և ջեռուցման համակարգի ստեղծում (մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրում, ջրամատակարարման, հակահրդեհային և ջեռուցման համակարգերի ստեղծում, տանիքի ջերմամեկուսացում – 2,200 ք.մ.)  50,000
11 Աջ ափի զբոսայգու վերականգնում (ոռոգման և խմելու ջրի համակարգի կառուցում, կանաչապատում, անցուղիների կառուցում, կարուսելների տեղադրում, լուսավորության համակարգի ստեղծում, WiFi ցանցի ստեղծում – 1,300 ք.մ.)  40,000
12 «Հասմիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգում (հիմքերի ամրացում, տանիքի հիմնանորոգում, մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրում, ջրամատակարարման, հակահրդեհային ստեղծում, գազամատակարարման ապահովում, գույքի ձեռք բերում – 1,012 ք.մ.)  45,000
13 «Արաքս Մուրադյան» մանկապարտեզի հիմնանորոգում (հիմքերի ամրացում, տանիքի հիմնանորոգում, մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրում, ջրամատակարարման, հակահրդեհային և ջեռուցման համակարգերի ստեղծում, գույքի ձեռք բերում – 1,054 ք.մ.)  45,000
14 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգում (հիմքերի ամրացում, տանիքի մասնակի նորոգում, մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրում, ջրամատակարարման, հակահրդեհային և ջեռուցման համակարգերի ստեղծում, գույքի ձեռք բերում – 1128 ք.մ.)  35,000
15 Պարարվեստի դպրոցի հիմնանորոգում (հիմքերի ամրացում, տանիքի հիմնանորոգում, մետաղապլաստե պատուհանների և դռների տեղադրում, ջրամատակարարման, հակահրդեհային ստեղծում, գազամատակարարման ապահովում, գույքի ձեռք բերում – 230 ք.մ.)  25,000
16 Տարեցների համար ժամանցի կազմակերպման կենտրոնի ստեղծում  3,000
17 Սոցիալական բնակարանների շինարարության իրականացում (2 հա)
18 բանուկ մասերում նստարանների տեղադրում,  5,000
19 7-10 բակերի վերանորոգում և մանկական խաղահրապարակների կառուցում (3,000 ք.մ.)  60,000
20 Անապահով ընտանիքների երեխաների համար մանկապարտեզներում ստեղծել նախադպրոցական կրթության անվճար խմբեր:  8,000
21 Բնակարանային ֆոնդի պահպանում, շահագործում և նորոգում  45,000
22 Համատիրությունների ստեղծում և տարածքային կառավարման տեղամասերի աշխատանքների կանոնակարգում  3,000
23 Վերանորոգման աշխատանքներ կատարել բնակելի շենքերի ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցերում, ջրհորդան խողովակների վրա, շքմուտքերում, աստիճանավանդակներում (15)  50,000
24 Համայնքի բնակչության կենցաղային աղբի և փոշու հավաքման և տեղափոխման հաճախականությունը դարձնել շաբաթական 3 անգամ  60,000
25 Նախկինում տեղադրված բոլոր աղբարկղների վերանորոգում և դրանց քանակի կրկնակի ավելացում  7,000
26 Փողոցների փոքր աղբարկղերի տեղադրում  8,000
27 Աղբատար մեքենաների թիվը ավելացնել 3-ով  60,000
28 Ձյուն մաքրող 1 մեքենայի ձեռք բերում  20,000
29 Քասաղի կիրճում ակտիվ հանգստի և ժամանցի կազմակերպման հանրային գոտիների ստեղծում (20,000 հա)  15,000
30 Համայնքային նշանակության փողոցների երթևեկելի և մայթերի ասֆալտե ծածկույթի ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ
31 Հասարակական 3 զուգարանների կառուցում  3,000
32 Համայնքային աղբավայրի աշխատանքների կանոնակարգում  12,000
33 Աղբարկղերի մոտ բետոնյա պատվարների կառուցում, կափարիչների տեղադրում  8,000
34 Համայնքի բնակչությանը սպասարկվող միջքաղաքային երթուղային տրանսպորտի կարգավորում և համայնքի ծայրամասային փողոցների հասանելիություն  1,000
35 Խաչմերուկներում լուսաֆորների տեղադրում (3)  15,000
36 Ճանապարհային երթևեկության նշանների փոփոխում, նորացում, տեղադրում  5,000
37 Ճանապարհների պարբերաբար նշագծում  3,000
38 Երթուղային ժամատախտակների տեղադրում կանգառներում  2,000
39 Թափառող շների վնասազերծման աշխատանքներ
40 Ստեղծել Աշտարակ քաղաքի ինտերնետային էջ  500
41 Հասնել խմելու ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարման  150,000
42 Բագավան թաղամասում մարզադաշտի վերականգնում (3,500 ք.մ.)  5,000
43 Բռնադատվածների հուշարձանի կառուցում  10,000
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s